Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2-3: Bằng minh họa hình học, hãy giải thích tại sao hệ (III) có vô số nghiệm.

Câu 2:

Bằng minh họa hình học, hãy giải thích tại sao hệ (III) có vô số nghiệm.

Lời giải :

Hai đường thẳng trên trùng nhau nên hệ phương trình (III) có vô số nghiệm

Câu 3:

Cho hệ phương trình :

Bằng minh họa hình học và phương pháp thế, chứng tỏ rằng hệ (IV) vô nghiệm.

Lời giải :

Hai đường thẳng trên song song nên chúng không có điểm chung hay hệ phương trình (IV) vô nghiệm.

Phương pháp thế:

Ta có ( biểu diễn y theo x từ phương trình thứ nhất):

Vậy hệ phương trình (IV) vô nghiệm.