Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Em hãy tìm số π bằng cách sau: Vật liệu: Tấm bìa, kéo, compa, thước có chia khoảng, sợi chỉ.

Câu 1:

Em hãy tìm số π bằng cách sau:

Vật liệu: Tấm bìa, kéo, compa, thước có chia khoảng, sợi chỉ.

a) Vẽ trên bìa năm đường tròn tâm , , , , có bán kính khác nhau.

b) Cắt ra thành năm hình tròn.

c) Đo chu vi năm hình tròn đó bằng sợi chỉ (càng chính xác càng tốt).

d) Điền vào bảng sau ( đơn vị độ dài : cm)

e) Nêu nhận xét.

Lời giải

e) Ta có

Nhận xét: Ta chỉ ước lượng được giá trị gần đúng của số π