Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1-5: Hãy vẽ đồ thị của các hàm số y = 2x², y = -2x² . Dựa vào đồ thị để trả lời các câu hỏi sau

Câu 1 :

Hãy vẽ đồ thị của các hàm số y = , y = -. Dựa vào đồ thị để trả lời các câu hỏi sau:

a) Nếu a > 0 thì hàm số y = đồng biến khi nào? Nghịch biến khi nào?

Với giá trị nào của x thì hàm số đạt giá trị nhỏ nhất? Có giá trị nào của x để hàm số đạt giá trị lớn nhất không?

Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi nào? Nghịch biến khi nào? Với giá trị nào của x thì hàm số đạt giá trị lớn nhất? Có giá trị nào của x để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất không?

b) Đồ thị của hàm số y = có những đặc điểm gì (trường hợp a > 0 , trường hợp a < 0)

Trả lời:

Vẽ hình:

a)

Nếu a > 0 thì hàm số đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x < 0

Với x = 0 thì hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0. Không có giá trị nào của hàm số để đạt giá trị lớn nhất.

Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0, nghịch biến khi x > 0.

Hàm số đạt giá trị lớn nhất y = 0 khi x = 0 . Không có giá trị bào của x để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất.

b) Đồ thị hàm số y = là đường cong (đặt tên là parabol) đi qua gốc tọa độ nhận trục tung Oy làm trục đối xứng.

Nếu a > 0 thì đồ thị nằm trên trục hoành, điểm O là điểm thấp nhất đồ thị (gọi là đỉnh parabol).

Nếu a < 0 thì đồ thị nằm bên dưới trục hoành, điểm O là điểm cao nhất của đồ thị.

Câu 2 :

Đối với phương trình bậc hai + bx + c = 0 (a ≠ 0), hãy viết công thức tính Δ, Δ'.

Khi nào thì phương trình vô nghiệm?

Khi nào phương trình có hai nghiệm phân biệt? Viết công thức nghiệm.

Khi nào phương trình có nghiệm kép? Viết công thức nghiệm.

Vì sao khi a và c trái dấu thì phương trình có hai nghiệm phân biệt?

Trả lời:

Công thức tính Δ, Δ':

Câu 3 :

Viết hệ thức Vi-et đối với các nghiệm của phương trình bậc hai + bx + c = 0 (a ≠ 0)

Nêu điều kiện để phương trình + bx + c = 0 (a ≠ 0) có một nghiệm bằng 1.

Khi đó, viết công thức nghiệm thứ hai.

Áp dụng: nhẩm nghiệm của phương trình + 21x – 1975 = 0

Nêu điều kiện để phương trình + bx + c = 0 (a ≠ 0) có một nghiệm bằng -1.

Khi đó, viết công thức nghiệm thứ hai.

Áp dụng: nhẩm nghiệm của phương trình + 104x – 1901 = 0

Trả lời:

4.


Câu 4 :

Nêu cách tìm hai số, biết tổng S và tích P của chúng.

Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

Trả lời:


Câu 5 :

Nêu cách giải phương trình trùng phương + + c = 0 (a ≠ 0)

Trả lời:

- Đặt ẩn phụ t = (1) (điều kiện t ≥ 0).

Khi đó phương trình đã cho tương đương với một phương trình bậc 2 ẩn t là:

+ bt + c = 0 (2)

- Giải phương trình (2) để tìm t, so sánh với điều kiện.

- Thay giá trị t thỏa mãn vào (1) để tìm x.