Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1-2: Từ bảng kết luận của bài trước hãy dùng các đẳng thức b = 2b’, Δ = 4Δ’ để suy ra những kết luận sau:

Câu 1:

Từ bảng kết luận của bài trước hãy dùng các đẳng thức b = 2b’, Δ = 4Δ’ để suy ra những kết luận sau:

Lời giải:

Với b = 2b’, Δ = 4Δ’ ta có:

a) Nếu Δ' > 0 thì Δ > 0 phương trình có hai nghiệm

b) Nếu Δ' = 0 thì Δ = 0 phương trình có nghiệm kép

x = (-b)/2a = (-2b')/2a = (-b')/a

c) Nếu Δ' < 0 thì Δ < 0 do đó phương trình vô nghiệm.

Câu 2:

Giải phương trình + 4x – 1 = 0 bằng cách điền vào những chỗ trống:

a = …;      b’ = …;      c = …; Δ’ = …;      √(Δ') = ….

Nghiệm của phương trình: = …;       = ….

Lời giải:

a = 5;      b’ = 2;      c = -1;

Δ’ = - ac = - 5.(-1) = 9;      √(Δ') = 3

Nghiệm của phương trình: