Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1-2: Hãy chứng minh định lý trên.

Câu 1:

Hãy chứng minh định lý trên.

Lời giải :

Xét ΔOAB và ΔOCD có:

OA = OC = R

OB = OD = R

⇒ ΔOAB = ΔOCD (c.g.c)

⇒ AB = CD ( hai cạnh tương ứng)

b) AB = CD ⇒

Xét ΔOAB và ΔOCD có:

OA = OC = R

AB = CD (gt)

OB = OD = R

⇒ ΔOAB = ΔOCD (c.c.c)

Câu 2:

Xem hình 11.

Hãy viết giả thiết và kết luận của định lý

(Không yêu cầu học sinh chứng minh định lý này)

Lời giải :