Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Cho hai hàm số y=1/3x^2 và y = -x + 6. a) Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Câu 9:

Cho hai hàm số và y = -x + 6.

a) Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị đó.

Lời giải :

a)

- Vẽ đường thẳng y = -x + 6

Cho x = 0 ⇒ y = 6 được điểm (0, 6)

Cho y = 0 ⇒ x = 6 được điểm (6, 0)

⇒ Đường thẳng y = -x + 6 đi qua các điểm (6; 0) và (0; 6).

- Lập bảng giá trị và vẽ đồ thị hàm số

⇒ Parabol đi qua các điểm (3; 3); (-3; 3); (-6; 12); (6; 12); (0; 0).

b)Xét phương trình hoành độ giao điểm