Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 65: Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng (đơn vị độ dài: cm, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

Câu 65:

Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng (đơn vị độ dài: cm, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Đường tròn có bán kính R có :

+ Đường kính : d = 2R.

+ Độ dài đường tròn : C = 2πR.