Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 61: Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau: a) u + v = 12, uv = 28 và u > v

Câu 61:

Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

a) u + v = 12, uv = 28 và u > v

b) u + v = 3, uv = 6

Lời giải:

a) S = 12, P = 28 ⇒ – 4P = 32 > 0

⇒ u, v là hai nghiệm của phương trình: – 12x + 28 = 0.

Có a = 1; b = -12; c = 28

⇒ Δ’ = – 28 = 8 > 0

Phương trình có hai nghiệm = 6 + 2√2; = 6 - 2√2

Vì u > v nên u = 6 + 2√2 và v = 6 - 2√2

b) S = 3; P = 6 ⇒ – 4P = -15 < 0

Vậy không tồn tại u, v thỏa mãn yêu cầu.