Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 54: Vẽ đồ thị của hai hàm số y=1/4.x² và y = -1/4.x² trên cùng một hệ trục tọa độ

Câu 54:

Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ.

a) Đường thẳng đi qua B(0; 4) và song song với trục Ox có dạng : y =4 .

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

Vậy hoành độ của M là x=-4 và M’ là x =4

b) Tìm trên đồ thị của hàm số điểm N có cùng hoành độ với M, điểm N’ có cùng hoành độ với M’. Đường thẳng NN’ có song song với Ox không? Vì sao? Tìm tung độ điểm N và N’ bằng hai cách:

- Ước lượng trên hình vẽ;

- Tính toán theo công thức.

Lời giải :

- Bảng giá trị:

x -4 -2 0 2 4 Giải bài 54 trang 63 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 4 1 0 1 4 Giải bài 54 trang 63 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 -4 -1 0 -1 -4 - Vẽ đồ thị:

a) Đường thẳng qua B(0; 4) song song với Ox cắt đồ thị tại hai điểm M, M' (xem hình). Từ đồ thị ta có hoành độ của M là x = 4, của M' là x = - 4.

b) + Từ điểm M và M’ kẻ đường thẳng song song với trục Oy cắt đồ thị tại N và N’.

+ MM’N’N là hình chữ nhật ⇒ NN’ // MM’ // Ox.

Vậy NN’ // Ox.

+ Tìm tung độ N và N’.

Từ hình vẽ ta nhận thấy : N(-4 ; -4) ; N’(4 ; -4).

Tính toán :