Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích xung quanh bằng 352 cm²

Câu 4:

Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích xung quanh bằng .

Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

A. 3,2 cm  

B. 4,6cm    

C. 1,8 cm

D. 2,1cm  

E. Một kết quả khác

Hãy chọn kết quả đúng.

Lời giải :

Kiến thức áp dụng

+ Diện tích xung quanh hình trụ: Sxq = 2π.r.h với r là bán kính đáy, h là chiều cao hình trụ.