Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 31: Tính nhẩm nghiệm của các phương trình : a) 1,5x^2 - 1,6x + 0,1 = 0

Câu 31 :

Tính nhẩm nghiệm của các phương trình:

Lời giải :

a) 1, – 1,6x + 0,1 = 0

Có a = 1,5; b = -1,6; c = 0,1

⇒ a + b + c = 1,5 – 1,6 + 0,1 = 0

⇒ Phương trình có hai nghiệm = 1; = c/a = 1/15.

d) – (2m + 3)x + m + 4 = 0

Có a = m – 1 ; b = - (2m + 3) ; c = m + 4

⇒ a + b + c = (m – 1) – (2m + 3) + m + 4 = m -1 – 2m – 3 + m + 4 = 0

⇒ Phương trình có hai nghiệm

Kiến thức áp dụng :

+ Nếu phương trình + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm = 1; nghiệm còn lại = c/a.

+ Nếu phương trình + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a – b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm = -1; nghiệm còn lại = -c/a.