Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Giải các phương trình sau: a) x² – 8 = 0; b) 5x² - 20 = 0

Câu 12:

Giải các phương trình sau:

a) – 8 = 0;

b) – 20 = 0;

c) 0, + 1 = 0

d) + √2x = 0;

e) -0, + 1,2x = 0.

Lời giải :

a) – 8 = 0

= 8

⇔ x = 2√2 hoặc x = -2√2.

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 2√2 và x = -2√2.

b) – 20 = 0

= 20

= 4

⇔ x = 2 hoặc x = -2.

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 2 và x = -2.

c) 0, + 1 = 0

⇔ 0, = -1

Phương trình vô nghiệm vì ≥ 0 với mọi x.

d) + x√2 = 0

⇔ x.√2.(x√2 + 1) = 0

⇔ x = 0 hoặc x√2 + 1 = 0

+Nếu x√2 + 1 = 0 ⇔

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 0 và

e) -0, + 1,2x = 0

⇔ -0,4x.(x – 3) = 0

⇔ x = 0 hoặc x – 3 = 0

+Nếu x – 3 = 0 ⇔ x = 3.

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 0 và x = 3.