Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

I. ĐỊNH NGHĨA

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0

Chú ý: Khi b = 0 ta có hàm số y = ax (đã học ở lớp 7)

Ví dụ:

 Cho các hàm số

    y = 2x;    y = x + 1;    \(y = \frac{1}{2} + 2\);

    y = 3x + 1;    y = 4x - 1;    y = 2 - 3x;

Đây là các hàm số bậc nhất.

II. TÍNH CHẤT

Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R. Có các tính chất như sau:

   + Đồng biến trên R khi a > 0

   + Nghịch biến trên R khi a < 0