Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Khi biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai, người ta có thể sử dụng phép khử mẫu của biểu thức lấy căn.

Một cách tổng quát: Với các biểu thức A, B mà \(A . B \geq 0\) và B≠0, ta có \(\sqrt{\frac{A}{B}}=\frac{\sqrt{A B}}{|B|}\)

2. Trục căn thức ở mẫu

Một cách tổng quát:

Với các biểu thức A, B mà \(B>0\) ta có \(\frac{A}{\sqrt{B}}=\frac{A \sqrt{B}}{B}\)

Với các biểu thức A, B, C mà \(A \geq 0\) và \(A \neq B^{2}\) ta có \(\frac{C}{\sqrt{A} \pm B}=\frac{C(\sqrt{A} \pm B)}{A-B^{2}}\)

Với các biểu thức A, B, C mà \(A \geq 0, B \geq 0 \text { và } A \neq B\) ta có \(\frac{C}{\sqrt{A} \pm \sqrt{B}}=\frac{C(\sqrt{A} \pm \sqrt{B})}{A-B}\)