Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

1. Cấu tạo của bảng lượng giác

Bảng lượng giác bao gồm bảng VIII, bảng IX, bảng X của cuốn ” bảng số với 4 chữ số thập phân” của tác giả V.M. Bra-đi-xơ

Người ta lập bảng dựa trên tính chất:

Nếu hai góc nhọn α và β phụ nhau (α+β=900) thì sinα = cosβ, cosα = sinβ, tanα = cotβ, cotα = tanβ

- Bảng VIII dùng để tính giá trị sin và cos của các góc nhọn đồng thời cũng để tìm góc khi biết sin và cos của góc đó. Có cấu tạo 16 cột và các hàng.

Cột 1 và 13 ghi các số nguyên độ. Cột 1 từ trên xuống ghi số độ tăng dần từ 00 đến 900, cột 13 ngược lại giảm dần.

3 cột cuối ghi các giá trị dùng để hiệu chỉnh đối với các góc sai khác 1′, 2′, 3′

– Bảng IX dùng để tìm giá trị của tan các góc từ 00 đến 760 và cot các góc từ 140 đến 900 và ngược lại tìm góc khi biết tan và cot. Cấu tạo tương tự bảng VIII.

– Bảng X dùng để tìm giá trị của tan các góc 760 đến 89059' và cot các góc từ 1′ đến 14′ và ngược lại tìm góc nhọn khi biết tan và cot.

Bảng VIII:

Bài 3: Bảng Lượng Giác

Bảng IX:

Bài 3: Bảng Lượng Giác

2. Cách dùng bảng

a. Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước

Bước 1: Tra số độ ở cột 1 đối với sin và tan ( cột 13 đối với cos và cot)

Bước 2: Tra số phút ở hàng 1 đối với sin và tan (hàng cuối đối với cos và cot)

Bước 3: Lấy giá trị là giao hàng ghi số độ và cột ghi số phút

Trường hợp phút không là bội của 6 thì ta lấy cột phút có giá trị gần nhất và chênh lệch xem ở phần hiệu chỉnh

b. Tìm số đo của một góc nhọn có tỉ số lượng giác của góc đó

tra giá trị của tỉ số lượng giác với bảng thích hợp sau đó dóng sang cột độ và hàng phút tương ứng với tỉ số. Ta sẽ có số đo góc cần tìm