Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4-5: So sánh a) 4 và $\sqrt{15}$; b) $\sqrt{11}$ và 3

Câu 4:

So sánh

a) 4 và \(\sqrt{15}\);      

b) \(\sqrt{11}\) và 3.

Lời giải

a) 16 > 15 nên \(\sqrt{16}\) > \(\sqrt{15}\). Vậy 4 > \(\sqrt{15}\)

b) 11 > 9 nên \(\sqrt{11}\) > \(\sqrt{9}\). Vậy \(\sqrt{11}\) > 3

Câu 5:

Tìm số x không âm, biết:

a) \(\sqrt{x}\) > 1;      

b) \(\sqrt{x}\) < 3.

Lời giải

a) 1 = \(\sqrt{1}\), nên \(\sqrt{x}\) > 1 có nghĩa là \(\sqrt{x}\) > \(\sqrt{1}\)

Vì x ≥ 0 nên \(\sqrt{x}\) > \(\sqrt{1}\) ⇔ x > 1. Vậy x > 1

b) 3 = \(\sqrt{9}\), nên \(\sqrt{x}\) < 3 có nghĩa là \(\sqrt{x}\)< \(\sqrt{9}\)

Vì x ≥ 0 nên \(\sqrt{x}\) < \(\sqrt{9}\) ⇔ x < 9. Vậy x < 9