Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3-4: Sử dụng bảng tìm góc nhọn α, biết cotg a = 3,006

Câu 3

Sử dụng bảng tìm góc nhọn α, biết cotg α = 3,006.

Lời giải

cotg α = 3,006 ⇒ α = \(18^{\circ}\) 24'

Câu 4

Tìm góc nhọn (làm tròn đến độ), biết cos α = 0,5547.

Lời giải

cos α = 0,5547 ⇒ α ≈ \(56^{\circ}\)