Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Xét hình 1. Hãy chứng minh hệ thức (3) bằng tam giác đồng dạng.

Câu 2

Xét hình 1. Hãy chứng minh hệ thức (3) bằng tam giác đồng dạng.

Lời giải

Xét tam giác ABC vuông tại A có

\(S_{A B C}=\frac{1}{2}AB.AC\)

Xét tam giác ABC có AH là đường cao

⇒ \(S_{A B C}=\frac{1}{2}AH.BC\)

⇒ \(\frac{1}{2}AB.AC = \frac{1}{2}AH.BC\)

⇒ AB.AC = AH.BC hay bc = ah