Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Tính $\sqrt[3]{1728}: \sqrt[3]{64}$ theo 2 cách

Câu 2

Tính \(\sqrt[3]{1728}: \sqrt[3]{64}\) theo 2 cách

Lời giải

Cách 1: \(\sqrt[3]{1728}: \sqrt[3]{64}=12: 4=3\)

Cách 2: \(\sqrt[3]{1728}: \sqrt[3]{64}=\sqrt[3]{\frac{1728}{64}}=\sqrt[3]{27}=\sqrt[3]{3^{3}}=3\)