Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Tính: a) $\sqrt{(0,16.0,64.225)}$; b) $\sqrt{(250.360)}$

Câu 2:

Tính:

a) \(\sqrt{(0,16.0,64.225)}\);

b) \(\sqrt{(250.360)}\)

Lời giải

a) \(\sqrt{(0,16.0,64.225)}\);

\(=\sqrt{0,16}\cdot \sqrt{0,64}\cdot \sqrt{225}\)

\(=0,4 \cdot 0,8 \cdot 15=4,8\)

b) \(\sqrt{(250.360)}\)

\(=\sqrt{25.36.100}\)

\(=\sqrt{25} \cdot \sqrt{36} \cdot \sqrt{100}\)

\(=5 \cdot 6 \cdot 10=300\)