Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Hãy chứng minh khẳng định trên.

Câu 2

Hãy chứng minh khẳng định trên.

Lời giải

OH là một phần đường kính vuông góc với AB

⇒ H là trung điểm của AB ⇒ HA = HB

Xét tam giác OHB vuông tại H có:

\(\mathrm{OB}^{2}=\mathrm{OH}^{2}+\mathrm{HB}^{2}\)

\(\Rightarrow \mathrm{HB}=\sqrt{\mathrm{OB}^{2}-\mathrm{OH}^{2}}=\sqrt{\mathrm{R}^{2}-\mathrm{OH}^{2}}\)

Vậy \(HA = HB = \sqrt{\mathrm{R}^{2}-\mathrm{OH}^{2}}\)