Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{C}=\beta$. Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc β

Câu 2

Cho tam giác ABC vuông tại A có \(\widehat{C}=\beta\). Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc β

Lời giải

Các tỉ số lượng giác của góc β là:

\(\sin \beta=\frac{A B}{B C}\)

\(\cos \beta=\frac{A C}{B C}\)

\(\operatorname{tg} \beta=\frac{A B}{A C}\)

\(\operatorname{cotg} \beta=\frac{A C}{A B}\)