Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2-3: Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau: a) 49; b) 64

Câu 2

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:

a) 49;      

b) 64;      

c) 81;      

d) 1,21.

Lời giải

a) \(\sqrt{49}\) = 7, vì 7 > 0 và 72 = 49

b) \(\sqrt{64}\) = 8, vì 8 > 0 và 82 = 64

c) \(\sqrt{81}\) = 9, vì 9 > 0 và 92 = 81

d) \(\sqrt{1,21}\) = 1,1 vì 1,1 > 0 và 1,12 = 1,21

Câu 3

Tìm căn bậc hai của mỗi số sau:

a) 64;      

b) 81;      

c) 1,21.

Lời giải

a) Các căn bậc hai của 64 là 8 và -8

b) Các căn bậc hai của 81 là 9 và -9

c) Các căn bậc hai của 1,21 là 1,1 và -1,1