Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2-3: Tìm: a) $\sqrt{911}$; b) $\sqrt{988}$

Câu 2

Tìm

a) \(\sqrt{911}\);

b) \(\sqrt{988}\)

Lời giải

a) \(\sqrt{911}=\sqrt{9,11} . \sqrt{100}=3,018.10=30,18\)

b) \(\sqrt{988}=\sqrt{9,88}. \sqrt{100}=3,143.10=31,43\)

Câu 3:

Dùng bảng căn bậc hai, tìm giá trị gần đúng của nghiệm phương trình

x2 = 0,3982.

Lời giải

x2 = 0,3982 ⇔ x = \(\pm \sqrt{0,3982}\)

Ta có: 0,3982 = 39,82:100

Do đó: \(\sqrt{0,3982}=\sqrt{39,82}: \sqrt{100}=6,310: 10=0,631\)

Vậy x = ±0,631