Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Vì sao một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung ?

Câu 1

Vì sao một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung ?

Lời giải

Nếu đường thẳng và đường tròn có nhiều hơn hai điểm chung thì khi đó đường tròn sẽ đi qua ít nhất ba điểm thẳng hàng. Điều này vô lí. Vậy một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung