Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Tính và so sánh: $\sqrt{(16.25)}$ và $\sqrt{16} \cdot \sqrt{25}$

Câu 1

Tính và so sánh: \(\sqrt{(16.25)}\) và \(\sqrt{16} \cdot \sqrt{25}\)

Lời giải

\(\sqrt{(16.25)}\) = \(\sqrt{(400)}\) = 20

\(\sqrt{16} \cdot \sqrt{25}\) = 4.5 = 20

Vậy \(\sqrt{(16.25)}\) = \(\sqrt{16} \cdot \sqrt{25}\)