Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau: a) 9; b) $\frac{4}{9}$

Câu 1 :

Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

a) 9;      

b) \(\frac{4}{9}\);      

c) 0,25;      

d) 2.

Lời giải

a) Căn bậc hai của 9 là 3 và -3 (vì 32 = 9 và (-3)2 = 9)

b) Căn bậc hai của \(\frac{4}{9}\) là \(\frac{2}{3}\) và \(\frac{-2}{3}\) (vì \((\frac{2}{3})^2\) = \(\frac{4}{9}\) và\((\frac{-2}{3})^2\) = \(\frac{4}{9}\))

c) Căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và -0,5 (vì 0,52 = 0,25 và (-0,5)2 = 0,25)

d) Căn bậc hai của 2 là \(\sqrt{2}\) và -\(\sqrt{2}\) (vì \((\sqrt{2})^{2}\) = 2 và\((-\sqrt{2})^{2}\) = 2 )