Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Tìm a) $\sqrt{9,11}$; b) $\sqrt{39,82}$

Câu 1

Tìm

a) \(\sqrt{9,11}\);

b) \(\sqrt{39,82}\)

Lời giải

a) \(\sqrt{9,11}=3,018\)

b) \(\sqrt{39,82}=6,310\)