Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hình 11a) biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a > 0)

Câu 1:

Hình 11a) biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a > 0)

y = 0,5x + 2; y = x + 2; y = 2x + 2.

Hình 11b) biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a < 0):

y = -2x + 2; y = -x + 2;y = -0,5x + 2.

a) Hãy so sánh các góc \(\alpha_{1}\), \(\alpha_{2}\), \(\alpha_{3}\) và so sánh các giá trị tương ứng của hệ số a trong các hàm số (trường hợp a > 0) rồi rút ra nhận xét.

b) Cũng làm tương tự như câu a) với trường hợp a > 0.

Lời giải:

a) Ta có: \(\alpha_{1}\) < \(\alpha_{2}\) < \(\alpha_{3}\) và các giá trị tương ứng của hệ số a trong các hàm số :

0,5 < 1 < 2

Nhận xét: Khi hệ số a dương (a > 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn, hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 900

b) Ta có: \(\beta_{1}\) < \(\beta_{2}\) < \(\beta_{3}\) và các giá trị tương ứng của hệ số a trong các hàm số

-2 < -1 < -0,5

Nhận xét : Khi hệ số a âm (a < 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tù, hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 1800