Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy đưa ra một ví dụ để chứng tỏ rằng đường kính đi qua trung điểm của một dây có thể không vuông góc với dây ấy.

Câu 1:

Hãy đưa ra một ví dụ để chứng tỏ rằng đường kính đi qua trung điểm của một dây có thể không vuông góc với dây ấy.

Lời giải:

O là trung điểm của CD

AB đi qua trung điểm của CD nhưng AB không vuông góc với CD