Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Chứng tỏ rằng, kết quả tính được ở trên chính là chiều cao AD của tháp.

Câu 1:

Chứng tỏ rằng, kết quả tính được ở trên chính là chiều cao AD của tháp.

Lời giải

Tam giác OAB vuông tại B nên tg α = \(\frac{AB}{OB}\)

=> AB = OB. tg α = a.tgα

Ta có: AD = AB + BD = a.tgα + b

Vậy b + a.tg α chính là chiều cao AD của tháp.