Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1-3: Trên hình 53, điểm H nằm bên ngoài đường tròn (O), điểm K nằm bên trong đường tròn (O)

Câu 1:

Trên hình 53, điểm H nằm bên ngoài đường tròn (O), điểm K nằm bên trong đường tròn (O). Hãy so sánh góc OKH và góc OHK.

Lời giải:

Ta có: OH > R > OK

⇒ \(\widehat{OKH} > \widehat{OHK}\) (Góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn)

Câu 2:

Cho hai điểm A và B.

a) Hãy vẽ một đường tròn đi qua hai điểm đó.

b) Có bao nhiêu đường tròn như vậy ? Tâm của chúng nằm trên đường nào ?

Lời giải:

a)

b) Có vô số đường tròn đi qua hai điểm. Tâm của chúng nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó

Câu 3:

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy vẽ đường tròn đi qua ba điểm đó.

Lời giải: