Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1-3: Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 5cm và cạnh BC = x (cm)

Câu 1

Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 5cm và cạnh BC = x (cm) thì cạnh AB = √(25- x2 ) (cm). Vì sao ? (h.2).

Lời giải

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại B có:

\(A B^{2}+B C^{2}=A C^{2} \Leftrightarrow A B^{2}+x^{2}=5^{2}\)

\(\Leftrightarrow A B^{2}=25-x^{2}\)

\(\left.\Rightarrow A B=\sqrt{\left(25-x^{2}\right.}\right)(\) do \(A B>0)\)

Câu 2

Với giá trị nào của x thì \(\sqrt{5-2x}\) xác định ?

Lời giải

\(\sqrt{5-2x}\) xác định khi 5 - 2x ≥ 0

⇔ -2x ≥ -5

⇔ x ≤ \(\frac{5}{2}\)

Câu 3

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Lời giải