Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1-2: Sử dụng bảng, tìm cotg 47°24’.

Câu 1

Sử dụng bảng, tìm cotg \(47^{\circ}\)24’.

Lời giải

cotg \(47^{\circ}\)24’=0,9195

Câu 2

Sử dụng bảng, tìm tg \(82^{\circ}\)13’.

Lời giải

tg \(82^{\circ}\)13’=7,316