Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1-2: Cho hàm số y = ax + b (a ≠ 0). a) Khi nào thì hàm số đồng biến?

Câu 1:

Cho hàm số y = ax + b (a ≠ 0).

a) Khi nào thì hàm số đồng biến?

b) Khi nào thì hàm số nghịch biến?

Trả lời:

a) Hàm số đồng biến khi a > 0

b) Hàm số nghịch biến khi a < 0

Câu 2:

Khi nào thì hai đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0) và y = a'x + b' (a' ≠ 0) cắt nhau? Song song với nhau? Trùng nhau?

Trả lời:

Hai đường thẳng y = ax + b và y = a'x + b' (a, a' ≠ 0)

   - Cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a'

   - Song song với nhau khi và chỉ khi a = a', b ≠ b'

   - Trùng nhau khi và chỉ khi a = a', b = b'