Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1-2: Biểu diễn các điểm sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ

Câu 1

Biểu diễn các điểm sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

A(1; 2),       B(2; 4),       C(3; 6),

A’(1; 2 + 3),      B’(2; 4 + 3),      C’(3; 6 + 3).

Lời giải

Câu 2

Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x và y = 2x + 3 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

Lời giải