Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Tìm x biết:

Câu 9:

Tìm x biết:

a) \(\sqrt{x^{2}}=7\)

b) \(\sqrt{x^{2}}=|-8|\)

c) \(\sqrt{4 \mathrm{x}^{2}}=6\)

d) \(\sqrt{9 x^{2}}=|-12|\)

Lời giải:

a) \(\sqrt{x^{2}}=7\) ⇔ |x| = 7

⇔ x1 = 7 và x2 = -7

b) \(\sqrt{x^{2}}=|-8|\) ⇔ \(\sqrt{x^{2}}=8\)

⇔ |x| = 8 ⇔ x1 = 8 và x2 = -8

c) \(\sqrt{4 \mathrm{x}^{2}}=6\) ⇔ \(\sqrt{(2 x)^{2}}=6 \Leftrightarrow|2 x|=6\)

⇔ |x| = 3 ⇔ x1 = 3 và x2 = -3

d) \(\sqrt{9 x^{2}}=|-12|\) ⇔ \(\sqrt{(3 x)^{2}}=12\)

⇔ |3x| = 12 ⇔ |x| = 4

⇔ x1 = 4 và x2 = -4