Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất này đồng biến hay nghịch biến?

Câu 8:

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất này đồng biến hay nghịch biến?

a) y = 1 – 5x ;      

b) y = -0,5x

c) \(y=\sqrt{2(x-1)}+\sqrt{3}\);  

d) y = 2x2 + 3

Lời giải:

a) y = 1 – 5x là hàm số bậc nhất có a = -5, b = 1, nghịch biến vì a = -5 < 0

b) y = -0,5x là hàm số bậc nhất có a = -0,5, b = 0, nghịch biến vì a = -0,5 < 0

c) \(y=\sqrt{2(x-1)}+\sqrt{3}=\sqrt{2 x}+\sqrt{3}-\sqrt{2}\) là hàm số bậc nhất có \(a=\sqrt{2}\), \(b=\sqrt{3}-\sqrt{2}\), đồng biến vì \(a=\sqrt{2}\) > 0

d) y = 2x2 + 3 không phải là hàm số bậc nhất (vì số mũ của x là 2)