Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

Câu 7:

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

(1) Tập hợp các điểm có khoẳng cách đến điểm A cố định bằng 2cm

(4) là đường tròn tâm A bán kính 2cm

(2) Đường tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả những điểm

(5) có khoảng cách đến điểm A nhỏ hơn hoặc bằng 2cm

(3) Hình tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả những điểm

(6) có khoảng cách đến điểm A bằng 2cm

(7) có khoảng cách đến điểm A lớn hơn 2cm

Lời giải:

- Nối (1) - (4)

- Nối (2) - (6)

- Nối (3) - (5)