Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 67: Hãy tìm $\sqrt[3]{512} ; \quad \sqrt[3]{-729} ; \quad \sqrt[3]{0,064}, \quad \sqrt[3]{-0,216} ; \quad \sqrt[3]{-0,008}$

Câu 67:

Hãy tìm

\(\sqrt[3]{512} ; \quad \sqrt[3]{-729} ; \quad \sqrt[3]{0,064}, \quad \sqrt[3]{-0,216} ; \quad \sqrt[3]{-0,008}\)

Lời giải:

\(\sqrt[3]{512}=\sqrt[3]{8^{3}}=8\)

\(\sqrt[3]{-729}=\sqrt[3]{(-9)^{3}}=-9\)

\(\sqrt[3]{0,064}=\sqrt[3]{0,4^{3}}=0,4\)

\(\sqrt[3]{-0,216}=\sqrt[3]{(-0,6)^{3}}=-0,6\)

\(\sqrt[3]{-0,008}=\sqrt[3]{(-0,2)^{3}}=-0,2\)

Chú ý:

Bạn có thể tìm các căn bậc ba ở trên bằng máy tính bỏ túi.

Ghi nhớ:

( Các bạn nên ghi nhớ một số lũy thừa bậc 3 của các số < 10:

\(2^{3}=8 ; \quad 3^{3}=27 ; \quad 4^{3}=64 ; \quad 5^{3}=125\)

\(6^{3}=216 ; \quad 7^{3}=343 ; \quad 8^{3}=512 ; \quad 9^{3}=729\))