Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 66: Giá trị của biểu thức $\frac{1}{2+\sqrt{3}}+\frac{1}{2-\sqrt{3}}$ bằng

Câu 66:

Giá trị của biểu thức \(\frac{1}{2+\sqrt{3}}+\frac{1}{2-\sqrt{3}}\) bằng

\(\text { A) } \frac{1}{2} ; \text { B) 1 ; C) -4 ; } \quad \text { D) 4 }\)

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

\(\frac{1}{2+\sqrt{3}}+\frac{1}{2-\sqrt{3}}=\frac{2-\sqrt{3}}{4-3}+\frac{2+\sqrt{3}}{4-3}=2-\sqrt{3}+2+\sqrt{3}=4\)

Vậy chọn D.