Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

Câu 6:

Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a) \(\sqrt{\frac{\mathrm{a}}{3}}\)

b) \(\sqrt{-5 a}\)

c) \(\sqrt{4-a}\)

d) \(\sqrt{3 a+7}\)

Lời giải:

a) Điều kiện xác định của \(\sqrt{\frac{\mathrm{a}}{3}}\) là:

\(\frac{a}{3} \geq 0 \Rightarrow a \geq 0\)

b) Điều kiện -5a ≥ 0 => a ≤ 0

c) Điều kiện 4 – a ≥ 0 => -a ≥ -4 = > a ≤ 4

d) Điều kiện 3a + 7 ≥ 0 => 3a ≥ -7

\(\Rightarrow a \geq \frac{-7}{3}\)