Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2.

Câu 6:

Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

Lời giải:

ΔABC vuông tại A và đường cao AH như trên hình.

BC = BH + HC = 1 + 2 = 3

Theo định lí 1: \(AB^{2}\) = BH.BC = 1.3 = 3

⇒ AB = √3

Theo định lí 1: \(AC^{2}\) = HC.BC = 2.3 = 6

⇒ AC = √6

Vậy độ dài các cạnh góc vuông của tam giác lần lượt là \(\sqrt{3}\) và \(\sqrt{6}\).