Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x và y = 2x trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy (hình 5).

Câu 5:

a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x và y = 2x trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy (hình 5).

b) Đường thẳng song song với trục Ox và cắt trục Oy tại các điểm có tung độ y = 4 lần lượt cắt các đường thẳng y = 2x, y = x tại hai điểm A và B.

Tìm tọa độ các điểm A, B, tính chu vi, diện tích của tam giác OAB theo đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet

Hình 5

Lời giải:

a) Vẽ đồ thị:

b) - Từ hình vẽ ta có: yA = yB = 4 suy ra:.

   + Hoành độ của A: 4 = 2.xA => xA = 2 (*)

   + Hoành độ của B: 4 = xB => xB = 4

=> Tọa độ 2 điểm là: A(2, 4); B(4, 4)

- Tìm độ dài các cạnh của ΔOAB

\(\mathrm{OA}=\sqrt{2^{2}+4^{2}}=\sqrt{4+16}=\sqrt{20}(\mathrm{cm})\)

\(\mathrm{OB}=\sqrt{4^{2}+4^{2}}=\sqrt{16+16}=\sqrt{32}(\mathrm{cm})\)

\(\mathrm{AB}=4-2=2(\mathrm{cm})\)

- Chu vi \(\triangle \mathrm{OAB}\) là:

\(\mathrm{OA}+\mathrm{OB}+\mathrm{AB}=\sqrt{20}+\sqrt{32}+2=\sqrt{4.5}+\sqrt{16.2}+2\)

\(=2 \sqrt{5}+4 \sqrt{2}+2=2(\sqrt{5}+2 \sqrt{2}+1)\)

\(=12,13(\mathrm{cm})\)

- Diện tích \(\triangle \mathrm{OAB}\) là:

\(\mathrm{S}_{\mathrm{OKB}}-\mathrm{S}_{\mathrm{OKA}}=\frac{1}{2} O K . K B-\frac{1}{2} O K . K A\)

\(=\frac{1}{2} 4.4-\frac{1}{2} 4.2=8-4=4\left(\mathrm{cm}^{2}\right)\)

((*): muốn tìm tung độ hay hoành độ của một điểm khi đã biết trước hoành độ hay tung độ, ta thay chúng vào phương trình đồ thị hàm số để tìm đơn vị còn lại.)