Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 41: Cho đường tròn (O) có đường kính BC, dây AD vuông góc với BC tại H.

Câu 41:

Cho đường tròn (O) có đường kính BC, dây AD vuông góc với BC tại H.

Gọi E, F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC. Gọi (I), (K) theo thứ tự là các đường tròn ngoại tiếp tam giác HBE, HCF.

a) Hãy xác định vị trí tương đối của các đường tròn: (I) và (O), (K) và (O), (I) và (K).

b) Tứ giác AEHF là hình gì? Vì sao?

c) Chứng minh đẳng thức AE.AB = AF.AC

d) Chứng minh rằng EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (I) và (K).

e) Xác định vị trí của điểm H để EF có độ dài lớn nhất.

Lời giải:

a)

IO = OB – IB ⇒ (I) tiếp xúc trong với (O).

OK = OC – KC ⇒ (K) tiếp xúc trong với (O)

IK = OH + KH ⇒ (I) tiếp xúc ngoài với (K)

b) Tứ giác AEHF có \(\widehat{A}=\widehat{E}=\widehat{F}=90^{0}\) nên là hình chữ nhật

c) ΔAHB vuông nên \(AE.AB = AH^{2}\)

ΔAHC vuông nên \(AF.AC = AH^{2}\)

Suy ra AE.AB = AF.AC

d) Gọi G là giao điểm của AH và EF

Tứ giác AEHF là hình chữ nhật => AH = EF

Ta có GE = GH ⇒ \(\Delta GEH\) cân ⇒ \(\widehat{E_{1}}=\widehat{H_{1}}\)

Lại có \(\Delta IHE\) cân ⇒ \(\widehat{E_{2}}=\widehat{H_{2}}\)

Suy ra \(\widehat{E_{1}}+\widehat{E_{2}} = \widehat{H_{1}}=\widehat{H_{2}}=90^{0}\)

Do đó EF là tiếp tuyến của đường tròn (I)

Tương tự, EF là tiếp tuyến của đường tròn (K)

Cách 1:

e) - Ta có: EF = AH ≤ OA (OA có độ dài không đổi)

Do đó EF lớn nhất khi AH = OA

<=> H trùng O hay dây AD đi qua O.

Vậy khi dây AD vuông góc với BC tại O thì EF có độ dài lớn nhất.

Cách 2:

- \(EF = AH = \frac{AD}{2}\)

Do đó EF lớn nhất khi AD lớn nhất. Khi đó, dây AD là đường kính.

Vậy khi dây AD vuông góc với BC tại O thì EF có độ dài lớn nhất.