Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 41: Biết $\sqrt{9,119} \approx 3,019$. Hãy tính:

Câu 41:

Biết \(\sqrt{9,119} \approx 3,019\). Hãy tính:

   \(\sqrt{911,9} ; \quad \sqrt{91190} ; \quad \sqrt{0,09119} ; \quad \sqrt{0,0009119}\)

Lời giải:

\(\sqrt{911,9}=\sqrt{9,119} \cdot \sqrt{100} \approx 3,019 \cdot 10 \approx 30,19\)

\(\sqrt{91190}=\sqrt{9,119} \cdot \sqrt{10000} \approx 3,019 \cdot 100 \approx 301,9\)

\(\sqrt{0,09119}=\sqrt{9,119}: \sqrt{100} \approx 3,019: 10 \approx 0,3109\)

\(\sqrt{0,0009119}=\sqrt{9,119}: \sqrt{10000} \approx 3,019: 100 \approx 0,03019\)