Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 40: Tính chiều cao của cây trong hình 50 (làm tròn đến đề-xi-mét)

Câu 40:

Tính chiều cao của cây trong hình 50 (làm tròn đến đề-xi-mét)

Hình 50

Lời giải:

Kí hiệu như hình vẽ.

Trong tam giác vuông ABC có:

BA = AC.tan350 = 30.tan350 ≈ 21 (m)

Chiều cao của cây là:

BH = BA + AH ≈ 21 + 1,7 ≈ 22,7 (m)

Vậy chiều cao của cây là 22,7 (m) (hoặc = 227 dm).

Ghi chú:

( Bạn cũng có thể làm tắt hơn như sau:

Chiều cao của cây là:

BH = BA + AH = AC.tan350 + AH = 30.tan350 + 1,7 = 22,7 m)