Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A(-1; -1), B(-1; -2), C($\sqrt{2}$; $\sqrt{2}$)

Câu 4:

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A(-1; -1), B(-1; -2), C(\(\sqrt{2}\); \(\sqrt{2}\)) đối với đường tròn tâm O bán kính 2.

Lời giải:

Gọi R là bán kính của đường tròn O: R = 2

Ta có: \(OA^{2}=1^{2} + 1^{2} = 2=>OA=\sqrt{2}<R\)

=> A nằm bên trong (O)

\(OB^{2}=1^{2} + 2^{2} = 5=>OB=\sqrt{5}>R\)

=> B nằm bên ngoài (O)

\(OC^{2}=(\sqrt{2})^{2}+(\sqrt{2})^{2} = 4 => OC = 2 = R\)

=> C nằm trên (O)