Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy tính x và y trong hình sau: (h.7)

Câu 4:

Hãy tính x và y trong hình sau: (h.7)

Lời giải:

Theo định lí 2 ta có:

\(2^{2}\) = 1.x ⇒ x = 4

Theo định lí 1 ta có:

\(y^{2}\) = x(1 + x) = 4(1 + 4) = 20

⇒ \(y=\sqrt{20}=2\sqrt{5}\)