Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Đồ thị hàm số y = $\sqrt{3}$ x được vẽ bằng compa và thước thẳng ở hình 4. Hãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó.

Câu 4:

Đồ thị hàm số \(y = \sqrt{3} x\) được vẽ bằng compa và thước thẳng ở hình 4. Hãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó.

Lời giải:

- Cách vẽ:

   + Cho x = 1 ta được \(\mathrm{y}=\sqrt{3} .1=\sqrt{3}\)

   + Dựng điểm A(1; \(\sqrt{3}\) ). Vẽ đường thẳng qua O, A được đồ thị hàm số y = \(\sqrt{3}\) x.

- Các bước vẽ đồ thị hàm số \(y = \sqrt{3} x\).

   + Dựng điểm B(1; 1). Vẽ OB ta được

\(\mathrm{OB}=\sqrt{1^{2}+1^{2}}=\sqrt{2}\)

  + Dựng điểm \(\sqrt{2}\) trên trục hoành Ox: vẽ cung tròn bán kính OC = \(\sqrt{2}\), cắt Ox tạ điểm có hoành độ là \(\sqrt{2}\).

  + Dựng điểm D(\(\sqrt{2}\); 1). Vẽ OD ta được

\(\mathrm{OD}=\sqrt{(\sqrt{2})^{2}+1^{2}}=\sqrt{2+1}=\sqrt{3}\)

   + Dựng điểm \(\sqrt{3}\) trên trục tung Ox: Vẽ cung tròn bán kính OD = \(\sqrt{3}\) cắt Oy tại điểm có tung độ là \(\sqrt{3}\).

   + Dựng điểm A(1; \(\sqrt{3}\))

   + Vẽ đường thẳng O, A ta được đồ thị hàm số \(y = \sqrt{3} x\).